КАФФЕД-м Зэфэс иӀагъ

0
60

Кавказ Хасэхэм я Федерацие (КАФФЕД) я 11-рэ Зичэзыу Зэфэс, Шэкlогъум и 19-м, 2023-рэ илъэсым къалэу Анкара щыкlуагъ. Илъэситlум зэ хэсэ тхьаматэр зыщхадзырэ КАФФЕД, ыпэкlэ зэрэщытыгъэм тетэу хасэм хэтхэр мыгъый Анкара щызэlуигъэкlагъэх.

 Шэкlогъум и 18-м, Хасэм хэмытхагъэхэр зыхэлажьагъэ зэхэгущэlэжь зэlукlэ зэхащэгъагъ. Ыужырэ мафэм ащ хэлэжьагъэхэм амакъэхэр атынэу пхьуантэм екlолlагъэх. Юнал Улучай зипэщэ купыр ары зыкъэзгъэлъэгъуагъэр ыкlи ахэр КАФФЕД-м иунэшъошlынхэу хадзыгъ. Хэдзынхэр заухым, ыпэрэ тхьаматэу, Префосер Доктор Шэуджэн Умит Динчер, игуадзэу Доктор Ясемин Орал ыкlи хэсашъхьэм хэтыгъэхэр, кlэу хадзыгъэхэр къэгущыlагъэх. Хэдзынхэм къекlолlагъэхэ Делегациехэм дырагъэштагъэ Юнал Улучай зипэщэ купыр КАФФЕД-м иунэшъошlэу агъэнэфагъэх.

КАФФЕД-м изэфэс, Хэкум ыкlи Тыркуем, политикэм хэтхэр: партиеу АКП-м Анкара и Депутатэу Мурат Алпаслан, партиеу ДЖХП-м итхьаматэ гуадзэу Гюлщах Дениз Аталар, Станбул и Депутатэу Фетхи Ачыкел ыкlи къалэу Балыккесир и Депутатэу Серкан Сары, партиеу ХДП-м хэтэу илче тхьаматэм игуадхзэу Джанан Чалаган, Къэбэртэе Конгрессым итхьаматэу Бещто Аслан, Абхьаз Республикэм, Хэкум гъэзэжьыным и Къэралыгъо Комитет итхьамэтэ гуадзэу Астамур Багателия зипэщэ делегацием щыщхэу Баштокуа Агарба, Аляс Нанба ыкlи Энал Кьутарба хэлэжьагъэх.

Зэфэсым зигугъ щашlыгъэхэм ащыщых, Израил Газзе щызэрихьарэ мэхьэджагъэр, илъэси 2-м зэ ашlырэ Хэсашъхьэм ихэдзынхэр, илъэси 3-м ашlынэу, лирэ 20-у щытыгъэ Хасэм хэтыпкlэр лири 100 хъунэу.

Тыщызгъэгъозагъэр: Мирач Албек Хызлыlок

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz