Къылъышбийхьэблэ

Къэбэрдеи къуажэщ. Къуажэр l859 гъэм Къэбэрдеийм Къылъышбийхьэблэ къикlахэм яухуауэ зы къуажэщ. Азей районым къыбгъурысщ. км тlущ зэрыпэжыжьэр. Кайсери къалэми 88 км пэжыжьэщ.

Къуажэм и lуфэм Замантыкlэ зэджэ псыр бложыр. Къуажэм щlыкlэ къыпылъ къуажэхэр Жэрыщтей, Аслъэнхьэблэ, Хъуэстхьэблэ, Исмелкыт, Азей районырщ. Къуажэм щlы дэхащэ яlыгъщ. Кlэтlроф, жъэкlундэ, хьа хасэр къуажэр економикакlэ лъэрыхь къэхъуащ. Щlышхуэ хэзылъхьакlуэд дэсхэщ.

Къуажэдэсхэр къуажэм дэмызагъэуэ я саби бын ирагъэджэн яунафэу къуажэр ябгынэри къалэшхуэхэм lэпхъуахэщ. Нобэ мухьажиру Болгария къикlауэ унэгъуэ зыбжанэ псори хэббжэм унэгъуэ щэщl хуэдиз дэсщ. Ауэ гъэмахэм къуажэм къэкlуэлlэжу щыпсори куэдщ. Ящl телэжъыхьу бжъыхьапэм къалэшхуэхэм ягъэзэжу.

Къуажэм Азей районым зэрыпэгъунэгъум папщlэ щlымахуэм махуэкlэ Азей къоххэри абы щызэтырагъэур. Кьуажэм егъэджапlэ щыlэкъым сабийхэр Азей къырашэхри абы еджапlэм щогэхэр.

 

Лl цlэрыlуэу дэсахэр;

Идэрей Хьажы, Хьакlашэ, Фози, Мусамэттин, Файыкъ,

Къылышбий Мэмэт, Джэмал, Мухьарби, Нэжмэдин, Ахьмэд,

Моукъо Назим, Хьажбей,

Бэрдокъуэ Емир, Фэхьми,

Батырдэуг Селами,

Къошкъан Даут, Дуран, Мырзабек,

Мыкъул Нурэттин,

Зыгъэл Юсуф,

Къурмэн Адил, Сами, Ахьмэд, Хьажы,

Дырухъ Сэруэт, Осман, Муса, Казым,


 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz