Нартхэм якъэlотэн фэгъахьыгъэу къыдэкlырэ тхылъхэм тlу къыхэхъуагъ

0
45

Кавказ Хасэхэм я Федерацие КАФФЕД-мрэ Шlуцlэ Чlапцlабз зыфиlорэ тхылъ тедзапlэмрэ зэгъусэхэу, Адыгабзэ ыкlи Тыркубзэу, бзитlукlэ агъэхьазырыгъэ «Кlэлэцlыкlухэм апае Нарт Тхыдэхэр» зыфиlорэ тхылъитlу къыдэкlыгъ. «Шыуей: Нартхэм я Шыгъачьэ», «Саусырыкъо и Тхьожьый» зыфиlоэр тхылъхэм адэт пшысэхэр зэхэзгъэуцуагъэр Эрдоган Боз, сурэтхэр зыгъэтхьыгъэр Илдыз Эвирен. Тхылъхэр Китап Юрду зыфиlорэ интернэт хьытыу закъор ары зыщыжъугъотыщтыр.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz