Нарҭаа рыхәмарра филмк азы темахыит


0
165

  Адунеи Абхаз-Абаза Конгрес «Амазара ҧроект» иҭагӡаны иҭгаз, Аҧсуаа рмилаҭытә хәмарра «Аимҵакьачара» афилм аӡыргараҿы, афилм арежиссор Беслан Лагәлаа, «ДААК Аҿар Реизҳазыҕьара – Абаҩҵәира Ааӡара Аҟәша» анаҧхгаҩы Валери Берзениа, Милаҭытә хәымаррақәа акомандақәа рзыҟаҵаҩы Адгур Гәымба еилахәын.

Абҵарамза 23 рзы еиҿкааз активациаҿы иқәгылаз Берзениа, «хқәкыс иҳамо, ҳамилаҭытә хәымаррақәа ажәлар раҧхьа ӡыргароуп. Иахьа шәлаҧш иадаҳгалаз афилм, иауыӡам аха, ахәмарра Аимҵакьачара аҭоурых инҭресыс изку, ухы зханахуо ари аспорт аҟаҵара зҭахәу зегь рзы ицхыраагӡахоит» иҳәит.

Афилм аҿы, Аҧсны Аҿар Ртеатыр актииор Саид Камкиа ахцәажәара ҟаиҵоит, аҭоурыхҩы Виктор Аҩыӡба ахәмарра аҧҟаррақәа, акәама ҵамақәа дрыхцәажәоит. Ари аспорт аизҳазыҕьара аҭоурых, иаҳхаҳгаз зқьышықәсақәа ирҭагӡан. Нарҭаа ирызку Кафкас аепос аҿы, аҭаацәа рҭыца хәыҷы, ацә ахәы иалыхны илҧаз ампыл ала, Нарҭаа аиашьацәа «Аимҵакьачара» ишыхәмарыз аӡбахәы ҟоуп. Ахәмарра, ааӡаразы ицхыраагӡан. Ачҳара, напҟазара, алшара аамышьҭахь, азхәыцра, азыӡырҩыразы баҩхатәра еизҳазыҕьарас иаман. Аҧсуа жәылар рҧсҭазаараҿы аныҳәа дуқәа «Аимҵакьачара» агхоумызт.

Афилм, Ҧхынҷкәынмза, ДААК интернет адаҟьаҿы ицәыргахоит.

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz