Укlуэжмэ хьэнтхъупс узэфэнур!

0
56

Гум Къинахэр

Укlуэжмэ хьэнтхъупс узэфэнур!

Сэмэгумкlэ: КъарэцIыкIу Илкай, Къарэхэ Разие

Хьэщlапlэ щыlэ нысэр, жьантlэм дашэри lэнэ къыхуагъэуват. Нысэр укlытэт; къегъэтlысэкlа псэури фызыжьти.

И тепщэчым гуэгуш кlэбдзыр къыхуралъхьэу, «Уэ тlэсэ щхи!» щыжаlэм иукlытэр, нэхъри нэхъыбэ хъуащ. Хьэщlэ нысэм игъусэ щlалэцlыкlур джэгу и щlыбагъ дэтти;

«lэна lэна, щхы! Укlуэжмэ, хьэнтхъупс узэфэнур!» жиlэщ жи.

 

Къэзыlуэтэжар: Къарэхэ Разиещ, Узын-Яйлэ Мударей щыщщ, Инб. 85 мэхъу.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz