Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Aylık Arşiv: Ağustos, 2023

Паспорт плъыжьыр къыlэрыхьащ

Нухь (Чыл) Шаззия Сирием къиlэпхъукlыжри, Къэбэрдей-Балъкъэрым къекlуэлlэжауэ щытащ абы зауэр къыщыщыхъеям щыгъуэ. И лlакъуэр къыщежьауэ щытащ Хьэтууей къуажэм. XIX лlэщlыгъуэм, Урыс-Кавказ зауэр иуха нэужь,...

Лъэпкъыр зыгъэгушхуэф щlалэщlэ

Сирием, Тыркум, нэгъуэщl щlыпlэхэм къиlэпхъукlыжа ди лъэпкъэгъухэр къызэрытхэзэгъэжар, Къэбэрдей-Балъкъэрым, къэралым щекlуэкl lуэхухэм жыджэру зэрыхэтыр гуапэщ. Апхуэдэщ шыкlэпшынауэ, уэрэджыlакlуэ щlалэ Уэтей Хьэземи. Макъамэр зи псэм...

ХЭКУ псалъэм и мыхьэнэ абрагъуэр

Нобэ, шыщхьэуlум и 1-м, адыгэ лъэпкъым дгъэлъапlэ махуэщlым – Хэкум къэзыгъэзэжа адыгэм и махуэм – гукъыдэжышхуэ иlэу гъэ къэс lущlэу щытащ адэжь щlыналъэр гу...

Çerkesya Gençlik Kampı’nda 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar teşebbüsü

29 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde Antalya’da  düzenlenen  Çerkesya Gençlik Kampı’nda bir çocuğa cinsel istismar teşebbüsünde bulunulduğu ortaya çıktı. Göksun Çerkes Kültür Derneği Başkanı Oktay Oğuz, kampa...

“Apartman Yasası” için tek kişilik protesto!

Abhazya / Sohum Kuşha İshak, Sohum Penguen Kafe’de, Abazaca ve Rusça hazırladığı pankartla, kamuoyunda ‘Apartman Yasası’ olarak tanımlanan yasayı protesto ediyor. Vatan, hükümetin ve vatandaşların mülkü...

Êzidîlerin direnişi: Fermanlar ve sürgünlerin derin izleri

Tarihin karanlık sayfalarında, kimi toplulukların yaşadığı acı ve zulümler yer alır. Bu topluluklardan biri de sayısız kez katliamlara ve soykırımlara uğramış olan Êzidîlerdir. Tüm...

Cumartesi Anneleri yine engellendi

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul Gatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları,...

Neler oldu?

Gazeteciler gözaltına alındı Bianet editörü Evrim Kepenek, Evrim Deniz, Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Delal Akyüz, MA muhabiri Fırat Can Arslan ve T24 editörü Sibel Yükler,...

Yerine kayyım atanan Çevik beraat etti

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılarak yerine kayyım atanan Suruç Belediye Eşbaşkanı Hatice Çevik, yargılandığı dosyadan beraat etti. İlçede oyların yüzde 59,36’sını kazanarak seçilen Çevik, 15...

Can Atalay’ın tahliye talebi reddedildi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili dava nedeniyle tutuklu olan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın avukatlarının tahliye talebini 13...