АдыгабзэмкIэ зэнэкъокъу

0
240

Адыгэ Республикэм и ­Лъэпкъ музей зэхахьэр щырекIокIыгъ. Зэнэкъокъум текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэ еджакIохэмрэ кIэлэегъаджэхэмрэ музем къе­кIолIагъэх.

Зэнэкъокъум изэхэщакIоу «Черкес Медиаплатформэм» ипащэу ЛIыхъукIэ Айдэмыр къызэриIуагъэмкIэ, «Бзэм тисабыйхэр нахь фэтщэнхэм ты­къыпкъырыкIызэ «Адыгабзэ зэтэгъашIэ» зыфиIорэ зэнэкъо­къур зэхэтщагъ. ТекIоныгъэ къы­дэзыхыхэрэм яттыщт шIу­хьафтынхэмкIэ синыбджэгъоу, бизнесменэу Хъунэ Юрэ Iэпы­Iэгъу къытфэхъугъ. Адыгеим иобщественнэ организацие зэ­­фэшъхьафыбэмэ бзэм фэгъэ­хьыгъэ Iофтхьабзэхэр бэу рагъэкIокIы хъугъэ. Тэ пшъэры­лъэу тиIагъэр кIэлэцIыкIур зэджагъэр адыгабзэкIэ къыIотэжьынэу ары. Я 3 — 11-рэ классхэм арыс нэбгырэ 50 ащ хэлэжьагъ. Зэнэкъокъум уасэ фэзышIыгъэ­хэр АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ, IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ Министерствэм, гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтым, культу­рэмкIэ Министерствэм, АКъУ-м и Лъэпкъ факультет ялIыкIохэр ары. ГъэсэныгъэмкIэ «Нартхэр» лъэпкъым игушъхьэкIэн лъапIэу зэрэщытым фэшI къыкIэлъыкIорэ зэнэкъокъур ащ фэгъэхьыгъэщт».

Анахь дэгъоу зэнэкъокъум ишапхъэхэр зыгъэцэкIэгъэ нэбгыри 10 къыхагъэщыгъ: КIыкI Асфар, Бэшкэкъо Асхьад, Тхьагъэпсэу Зайнаб, ЖакIэмыкъо Самия, Къэбэртэе СултIан, ГутIэ Сабин, Ешэкъо Нафис, Гъыщ Самир, Пщыдатэкъо Альбин, Зехьэ Светлан. ЗэхэщакIохэм ящытхъу тхылъхэмрэ сомэ мини 5 зырызрэ кIэлэцIыкIухэм афагъэшъошагъ.

ОсэшI купым хэтыгъэхэм къы­хахыгъэ нэбгырихми шIу­хьафтынхэр афашIыгъэх. Ахэр: Талъэкъо Дамир, Цэй Ясмин, Къуижъ Сэтэнай, Хьамыкъо Алим, Къохъужъ Заир, Дэгу­жъые Джамиля.

ГухэкI нахь мышIэми, непэ адыгабзэкIэ гущыIэхэрэм япчъа­гъэ нахь макIэ мэхъу. Мы гу­мэ­кIыгъор дэгъэзыжьыгъэным пае республикэм макIэп ща­шIэрэр. Адыгабзэм изытет зы­шIоIофхэм зэхащэрэ Iофтхьа­бзэхэр нахьыбэ зэрэхъурэм лъэшэу тегъэгушIо. Ныдэлъфыбзэр зэгъэшIэгъэным, къэухъу­мэгъэным ткIуачIэ зэхэлъэу ты­дэлажьэмэ, шIуагъэ къытыщт. (Адыгэ макъ)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz