Гум Къинахэр

0
47

«Нокlуэж Камил нокlуэж!»

Хъыджэбз дахэ зихьэщlэ унагъуэм, мыувыlэуэ хьэщlэ лъагъуэ къахуэкlуэт. А пщыхьэщхьэми, адрыщl щlалэхэм янэхъыжь гупыр, хъыджэбз хьэщlэм уэршэракlуэ къыхуэкlуахэт. Уэршэрым зэlэпишэурэ, жэшыр фlыуэ хэкlуэтами, щlалэхэм ежьэжын гугъу ящlтэкъым.

Хъыджэбз хьэщlэм бэгъэдагъэс гъунэгъу хъыджэбзым (Нуртан) я дэми (Камил) къуажэ щlалэхэр, фlэлъыкlыуэ апхуэдэт. Унагъуэм (Хьэщlэр зэр) я адэшыпхъужьыри (Джыуи) мыбы фlыуэ щыгъуазэт. Джыуир, нырикlукl- къырикlукlыуэ хьэщlэщыбжэм lутыуэ, щlалэ гъуалэ уэршэрыр нэхъри къыщызэщlэплъэм щlыбым щlэкlщ хьэщlэщ щхьэгъубжэм къыщlэувэщ аби, емыжьэжхэм захиригъэхыуэ;

«Нокlуэж Камил нокlуэж!» жиlэщ. Хъыджэбз уэршэр зыщlхэм, ‘Нокlуэж’ыр щызыхахым, хьэщlэр ягу къыщlитхъми, тэджыжащ жи.

Тэджыжа гупыр, лъэмыжь цlыкlум икlыжыуэ, Камилыри мыдрыщlым къикlыжыуэ, шокъу жиlэуэ щызэхуэзэм щlалэхэм,

«Дыбгъэунэхъуащ Джыуи! Нокlуэж Джыуи! Нокlуэж, Камил!» жаlэс жи.

 

Къэзыlуэтэжар: Къалмыкъ Зухьэлщ. Узын Яйлэ, Хьэпэщlей щыщщ. Илъ.69 мэхъу.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz