«Ижьы Ыужкlэ»

0
33

lотэжъ ямышlыкlэхэр зытхыхэу, гъэзэтэу Жьынэпс иунэшъошlыхэм ащыщэу ыкlи итхакlоу Ытхыщтыгъэ lотэжъ гъэшlэгъонхэмкlэ залашlагъэ Биргул Асена Гювен ироманыкlэу «Ижъы Ыужкlэ» зыфиусыгъэмкlэ еджакlохэм зафегъазэ. Романыр, Папирюс тхылъ тедзапlэм къыщдэкlыгъ.

Биргул Асена Гювен, Романым къыщигъэлъэгъуагъэ цlыфхэр шэн хэушъхьафыкlыгъ зэфэшъхьафхэм аригъэуцохэзэ, иунае бзэмкlэ литературэр зикlасэхэр тхылъым хищэнхэм чlэхъопсы. Ыпэкlэ зэхэт тхакlохэм къыдагъэкlыгъэ тхылъхэм къадэхьагъэ lотэжь гъэшlэгъонхэмкlэ зэlуигъэкlагъэ иеджакlохэр, «Ижьы Ыужкlэ» зыфиlогъэ романыкlэмкlэ Гювен исэнаущыгъэ ауплъэкlуным паплъэх.

Марио Леви икъэлэмыпэ къычlэкlыгъэр:

«Биргул Асена Гювен иапэрэ роман хигъэлажьэрэ цlыф гъэпсыкlитоу къыгъэльагъорэмкlэ итхыхгъэ тыхещэ. Зыбгъумкlэ Жан, къызхэкlыгъэу зыщыщ Черкесхэм яблэкlыгъэ къыфихьыгъэхэр, адырабгъумкlэ, бзылъфыгъэ шъхьазакъоу щыlэныгъэм зэрэфэбанэрэр къэеlуатэ. Гъунэ зимыlэ ишlулъэгъу, иныбджэгъухэр. Лъэпкъ зэфэшъхьафхэм къахэкlыгъэхэу зэфэдэ гукlаем, гумэкlым зэрищалlэхэрэр. Хьаблэу Мачка къыщагъэуагъэм хэкlодагъэхэр хьадэгъум зэlоегъэкlэжьых. Жан псаоу къэнагъа? Упчlэм ипэгъокl, романым инэкlубгъохэм ахэушъэфагъ. Куоу бзашlоу зэрэтхыгъэм еджакlохэр романым еумэхьых. Икупкl къыдгурыlон фэш теджэн фае.

Тхылъыр Папирюс тхылъ тедзапlэм интернет хьытыу щащэ.

Тыщызгъэгъозагъэр Элиф Токгёз

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz