«Нартхэм Ямашlо» Анкара Щэблэ

0
31

«Гусэр Махьмуд и творческ э, Искуствэм идунае хэушъхьафыкlыгъэ чlыпlэ щеубыты. Махьмуд искуствэм сурэтшlынымкlэ хэхьагъ, игъэтхьыхэрэм иунэеу гупшысакlэ ахилъхьагъ. Зыми фэмыдэ исурэтхэр семволхэмкlэ егъэбаих ыкlи ахэм яплъыхэрэр гупшысэ зэфэшъхьафхэм ахищэныр ары Махьмуд ихьопсапlэр.

Сурэтышlэ lэпэlасэу Гусэр Махьмуд иунэе икъэгъэлъэгъон «Нартхэм Ямашlо» Анкара Черкес Хасэм щызэlуахыщт. Щылэ мазэм и 24-рэм зэlухыщт къэгъэлъэгъоным, щылэ мазэм и 28-рэм нэсэ еплъынхэ алъэкlыщт. Къэгъэлъэгъоным фэгъахьыгъэу Хасэм итхыгъэ:

Гусэр Махьмуд икартинэхэм анахьэу чlыопсым къыхихыгъэхэр къябэкlых. Пкlырапкlынхэу зэмышъогъу композициер иlэубытыпlэу, гуахьэу гъэпсыгъэх, зылъэгъурэм ыгу ащэфы. Лъыкlуатэ къэсми иlэпэlэсэныгъэ нахь хэзгъэхъуагъэ Гусэр Сурэтышlэм, концепцие зэфэшъхьафхэмкlэ искуствэм ыбзэ игъуазэу лъэкlуатэ.

Гусэр Махьмуд иlэшlагъэхэр искуствэм идунае хэтых, къэгъэлъэгъон зэфэшъхьафхэм, зэлъашlэрэ къэгъэлъэгъопlэ унэшхохэм экпозициехэм ахэлэжьагъэх. Гусэр Махьмуд исурэт гъэтхьыгъэхэр искуствэм рылажьэхэрэми къыхагъэщы ыкlи ямышlыкlэу хэушъхьафыкlыгъэу ежь иунэе lэпэlэсэныгъэу шlыкlэу алъытэ» къыщеlо.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz