Гъэтхапэм и 8-м мэфэкlхэр

0
46

Концерт

Анталие Черкес Хасэм Дунэе бзылъфыгъэхэм я Мафэ пае концертзэхищагъ. Къэбэртэе Бэлкъар республикэм икъэлъашъхьэу Налчыкъ къикlыгъэ орэдыlо купыр ащ хэлэжьагъ. Гъэтхапэм и 8-м Кепез хьаблэ, Эрдем Бэязыт ыцlэ зыхьырэ Културэм и Гупчэ ар щыкlуагъ. КАФФЕД-м ихасашъхьэ хэтэу тхакlоу Адэжьэ Айчарэ тхакlоу Элбруз Аксойрэ зэдэгущыlэгъухэр яlагъэх. Ащ ыуж сценэм къытехьагъэх, Хьодз Залим, Хьажьнагъо Ислам, Хьаупэ Астемир, Маршан Муаед ыкlи Шыко Мурат орэдхэр къаlуагъэх.


«Хьишъэм Хэхьагъэ

Черкес Бзылъфыгъэхэр»

Анкара Черкес Хасэмрэ Кавказ Ушэтынхэр ыкlи Културэ Зэкъоуцон Фондыр (КАФДАВ) зэгъусэу Дунэе бзылъфыгъэхэм я Мафэ фэгъахьыгъэу конфренцие зэхащагъ. Ар Анкара Черкес Ныбжьыкlэ Хасэм щыкlуагъ. «Хьишъэм Хэхьагъэ Черкес Бзылъфыгъэхэр» зышъхьа конфренцием, Хъунджэ Мелек игугъу къыщишlыгъ, Дзэйишъу Мерал Чаре. Бэрзэдж Нурие lулвие къытегущыlагъэр Прф. Др. Берат Бир. Др. Медиха Элдем нэlуасэ фишlигъэх Прф.Др. Эрден Юнлю. Апэрэ мер бзылъфыгъэу Лейла Атакан ищыlэныгъэ къыlотагъ Прф.Др. Айла Севим Эрол.


Гушlуагьохэр

Дюзджэ Адыгэ Хасэм, Гьэтхапэм и 8-м Дунэе Бзылфыгьэхэм я Мэфэк фэгьахьыгьэу зэхахьэ гушlуагьо зэхищагь. Ар щыкlуагь, хьаблэу Сад Фыжь Хэтэу Таш (Мыжьо) зыфиlорэ зэlукlапlэм.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz