Гум Къинахэр

0
25

Уэ уигъалIэр мы Iуэхут; сэ сигъапсчэмэ!..

Къимышэурэ фIыурэ дэса щIалэм, и кIэм и кIэжым къишэн щыхъум, унагъуэми лъэпкъми, гъунэгъу псэуми нысашэм зыхуагъэхьэзыру щIадзэ. Нысашэр щащIынур, мэкъу мэш Iуэхухэр зыфIагъэкIа иужьти, сэмэн (хьэуазэ) щIэшэжынуми къэсахэт. Къызыхуашэну щIалэмрэ иунэкъуэщымрэ сэмэныр ирадзэуэ, къазышэнур тхьэусыхэурэ;

«Уэлэй мы сэмэн сабэм сигъэлIэн сфощIым!» щыжиIэм, унэкъуэщми (ныбжькIэ фIыуэ нэхъыжьт) зыфIимыгъэщIыуэ:

«ТхьэгуIэ, уэ уигъалIэр мыIуэхут; сэ сигъэпсчэнущи Iуэхур арас!» жиIэщ жи.

 

КъэзыIуэтэжар: Къэрэшэй (Къып) МуIэенщ, Узын-яйлэ Астэмырей щыщщ. Илъ.76 мэхъу.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz