«Ижьы Ыужкlэ»

0
17

Култура ыкIи Гъэсэныгъэ зыфиIорэ Фондэу Щамил ыцIэ зыхьырэм, Гхэтхапэм и 10-м тхьаумафэм пчэдыжьшхэ зэIукIэу зэхищагъэм хьакIэхэр льапIэхэр щыIагъ.

Доц. Др. Эрол Кёроглу, «Ижьы ЫужкIэ» зыфиIорэ романыр зытхыгъэу, тигъэзэт итхакIохэм ащыщэу Биргул Асена Гювен зэIукIэм къекIолIагъэхэм зэдэгущыIэгъу адыряIагъ. Ащ фэдэу гъэтхапэм и 31-м шъольыр хэдзынхэм ТКП-м (Тыркуе Коминистический Парти) Кадыкёй хьаблэ и Мер хъунэу къыгъэлъэгъуагъэ Фатих Мехмет Мачоглу ыкIи хьаблэу Пэндик и Мэрэу партиеу CHP (ДЖХП) къыгъэлъэгъугъэ Тарык Балялы Фонд Шамилым ихьакIагъэх.

Университет Богазичи Тыркубзэмрэ Литературэмрэ я Кафедра щезгъаджэхэу Доц. Др. Эрол Кёроглу, «Ижьы ЫужкIэ» зыфиIорэ романыр зытхыгъэу Биргул Асена Гювен, тхылъым икIышъо зыгъэкIэрэкIагъэу сурэтышIэу Айдан Челик зэIукIэм рагъэблэгъагъэх. Ар зэрищагъ Сейфуллах Дагестанлы.

Романэу «Ижьы ЫужкIэ» зыщтегущыIагъэхэ зэIукIэм 2024-рэ илъэсым Щылэ мазэм и 31-м зидунае зыхъожьыгъэ Марио Леви агу къагъэкIыжьыгъ, зы такъикъэ фэщыгъугъэх. Ащ ыуж, романым щыщ пычыгъохэм къяджагъэх, зэIукIэм хэлэжьагъэхэм яупчьэхэм пэгъокI аратыжьыгъ. Романыр, Папюрюс зыфиIорэ тхылъ тедзапIэм 2023-рэм Тыгъэгъазэм къыщдэкIыгъ.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz