КАффЕД-р хэкум щыIагъ

0
29

Кафказ Хасэхэм я Федерация (КАФФЕД) и Хэсашъхьэ, зыфигъэуцужьыгъэ пшъэрылъэм къадхэлъытагъэу «Зынэгу Хэкум Фэгъэзагъэ КАФФЕД-р» зыфиIорэ пычыгъом диштэу IофшIэгъу апэрэ дэкIыгъом Мэлылъфэгъум и 13-21-рэ мафэхэм Хэкум щыIагъэх.

КАФФЕД-м итхьаматакIэу Хьалао Юнал Улучай зипэщэ купыр; Шапсыгъэ Шъольырым, Зэкъош Республикэхэу Адыгэ, Къэбэртэе Бэлъкъар ыкIи Кьэрэщэе Щерджесым ащыIагъэх, Республикэхэм япашэхэм, хабзэм иIофышIэхэм, апшъэрэ еджапIэхэм яунэшьошIыхэм, обшествынэ зэхахьэхэм ялIыкIохэм, културэм ащылажьэхэрэм зэIукIэгъухэр адашIыгъэх.

 

МЧА-м изэIукIэ

КАФФЕД-м ихэсашъхьэ щыщ куп Мэлылъфэгъум и 20-м Дунэе Адыгэ Хасэм (ДАХ) иунэшъошIыхэм язэIукIэ къалэу Налчык щыкIуагъэм хэлэжьагъ. КАФФЕД-м и Тхьаматэу Хьалао Юнал Улучай Дунэе Адыгэ Хасэм шIум ылъэныкъокIэ екIолIакIэу иIэм зэрэзэрипхыхэрэм, зэдэлэжьэныр ащ зэрэлъигъэкIуатэрэм мэхьанэшхо зэриIэр игущыIэхэм къахигъэщыгъ. ДАХ-мрэ ежьхэмрэ зэгъусэу зэдэлажьэхэзэ лъэпкъым ыбзэ, икултурэ зиушъомбгъуным ыкIи ар ухъумэгъэным къыпыщылъ гумэкIыгъохэр щыгъэзыягъэ зэрэхъущтхэм ягугъ къышIыгъ. Хэкум къэмыкIохэ ыпэкIэ Урысые Федерацием илIыкIо, Урыс ШIэныгъэ ыкIи Културэм и Гупчэу Анкара щылажьэрэм (Руссотрудночество) яунэшьошIыхэм зэIукIэгъоу адыряIагъэхэр, ахэмрэ ежьхэмрэ зэгъусэхэу зэдэлэжьэнхэр, илъэси 3-м къыриубытэу гухэлъэу (план) зэхагъэуцуагъэм рыгъуазэхэзэ республикэхэм зэпхыныгъэу адыряIэщтыми къытегущыIагъ.

КАФФЕД-м илIыкIохэр Мэлыльфэгьум и 21-рэм темыр Осетие-Алание Республикэм кIуагьэ. Кьалэу Бислан тхьамыкIагьо зыщыхьугьагьэ ЕджапIэм чIэхьагьэх, ащ хэкIодагьэхэм ясаугьэт кIэрыхьагьэхэр кьэгьагьэхэр кIэральхьагьэх.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz