Гум Къинахэр

0
32
КъарэцIыкIу Илкай, Къэрэшэй Рефикъщ

Iэу!!

Хъуэжэр, нэмэз зыдыригъэщIым, щыщыуэм Iэней, занщIэу:

«Iэу!» жиIэс.

Хъуэжэм, зэрыщыуам гулитэжс зыкъызэщIикъуэжри; пищас. ТIэкIу дэкIри аргуэру щыуас. Iэней мызэдалэм тырикъузэу:

Iэу! Iэу! щыжиIэм, хъуэжэм зыкъыригъэзэкIри:

«Уэ егъэщI; кхъыIэ Iэней. Мэкъу-мэшым сыхэхьас сэ» жиIэс.


Сыкъепсыхащ!

ЛIышхуэт, Махьмуд. Жэшым, и ныбжьэгъу дей Iухьэри:

«Уэй Хьэкуцырэ!» жэри, ари къыщIэкIри:

«Къеблагъэ!»

«Сыкъеблэгъас!»

«УкъепсыхIэ тIэ!»

«Уэре сыкъепсыхамэ; сымыгъуэлъынумэ!» жиIэс. ЛIыр, лIышхуэт. Шыри тIэкIу цIыкIу къыщIэкIынт.

 

КъэзыIуэтэжар: Къэрэшэй Рефикъщ, Узын-яйлэ Астэмырей щыщщ, илъ 78 мэхъу

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz