Шьхафитыныгьэ демократие Фитыныгьэ Зэфэдэныгьэ Зыкlыныгьэ

Къуапэм ит тхыгъэхэр

«ИкIэрыкIэу Укъэхъужьыныр»

Станбул ихьаблэу Бэйликдюзю щылажьэрэ Черкес Културэм и Унэ зызэIуахыгъэм япшIэнэрэ илъэс «ИкIэрыкIэу Укъэхъужьыныр» зышъхьа мэфэкI Мэлылъфэгъум и 27-рэм зэхищагъ. Ататюркым ыцIэ зыхьырэ Бейликдюзю Културэм...

«Санэ Зышъо Хыр»

«Санэ Зышъо Хыр» зыфиIорэ декументалнэ филмыр режисерэу Нэфынэ Динч тырихыгъ,ар Я 43-рэ Станбул Лъэпкъ Декументалный Филм Фестивалым ыкIи Зэнэнкъокъоу Мэлылъфэгъум и 17-22-рэ мафэхэм щыIагъэм...

КАФДАВ-м конфренциеу зэхищагъэр

Кавказ Ушэтынхэр, Културэр ыкIи ЗыкIыныгъэ Фондэу (КАФДАВ), Мэлылъфэгъум и 19-м шIэныгъэ конфренцие зэхищагъ. Ащ рагъэблэгъагъ шIэныгъэ лэжьэу Берат Илдыз «Зы ЩыIэныгъэ Ихьишъэ Тырыгъуазэзэa: Муса...

«Адыгэ Културэ Гупчэр»

Дюзджэ Арап Чифтлиги зыфиIорэ хьаблэм щагъэуцурэ «Адыгэ Културэ Гупчэр» аухыжьыным фэшI шIушIэ IэпэIэгъу зэхахьэ, мэлылъфэгъу мазэм тIо гъогогъо зэхащагъ. Ащ апэрэр Станбул дэт шхапIэу...

БлэкIам и нэхумкIэ нобэр: ЩIалэгъуалэм Накъыгъэм и 21 махуэм я еплъыкIэр

Сэ си дежкIэ Накъыгъэм и 21 махуэр, тхыдэм ит цIыхугъэм ищхьэ кърикIуа дыщымыгъупщэж гуауэмрэ, лъэхъэнэ хьэлъэмрэ, мызахуагъэмрэ къэзыгъэлъэгъуа, Шэрджэс хэку гъэбгынэнымрэ, лъэпкъ гъэкIуэдынымрэ и...

Тыркуер, Гёнен-Маняс Черкесхэр ригъэкlыгъэкlхи чlэпхьэджэу зэрэзекlуагъэм еуцолlэжьын фае!

Жьоныгъуакlэм 2-м, 1923-рэ илъэсым «Япсэупlэхэм Арыгъэкlынхэр» зышъхьа унашъомкlэ, къалэхэу Гёнен ыкlи Маняс къяшlэкlыгъэ Черкес къоджэ 14-р къаунэкlыгъ. Ащ и апэрэр Тыгъэгъазэм 1922-рэ илъэсыр ары....

Жамботейыжъ

Къуажэр 1860 гъэм Жамботыкъуэ Мухьамэд я пащэу хэкум къикIа кхъухьым цIыху мин ису Самсун къалэм къекIуэлIащ, абы иужькIэ узняйлэм нобэрей я тIысыпIэм къэтIысахэщ. Жамботыкъуэ...

Гум Къинахэр

Уэ уигъалIэр мы Iуэхут; сэ сигъапсчэмэ!.. Къимышэурэ фIыурэ дэса щIалэм, и кIэм и кIэжым къишэн щыхъум, унагъуэми лъэпкъми, гъунэгъу псэуми нысашэм зыхуагъэхьэзыру щIадзэ. Нысашэр щащIынур,...

Балагов и Шlухьафтын

2022-рэ илъэсым щыублагъэу Америкэм щыпсэурэ Къэбэртэе-Бэлъкъар Республикэм щыщ, режисерэу Кьантемыр Бэлагъэ, моднэм иунэу Шанел-ChaneI ишIухьафтын къылэжьыгъ. ИлъэситIум зэ дунэе шIухьафтыныр нэбгыри 10 зэритырэр. Ахэм...

«Бзэмрэ Тэрырэ»

ЕмыуцолIэрэ Академием, Станбул Университет Богазичи академикхэм цIыфы жъугъэхэм апашъхьэ зэIухыгъэ егъэджэнхэр щызэхащэ. Ахэм яхазыр гъэтхапэм и 25-рэм блыпэ мафэм, Таксим дэт Библиотэк Севги Сойсал...

Къ. Бандырма Дурсун Мирза хидзыгъ

Гъэтхапэм и 31-рэм Тыркуем ЩыIагъэ шъольыр хэдзынхэм Балыкесир, Бандырма и Мэрэу партиеу CHP (ДЖХП) къыгъэлъэгъугъэ Дурсун Мирза къалэ тхьаматэу хадзыгъ. Дурсун Мирза 1955-рэ илъэсым...

«КIуцэ Псыхьэ МакIуэ»

Др. Нэзэр Хьамед итхылъыкIэу «КIуцэ Псыхьэ МакIуэ» зыфиIоу пшысэхэр зыдэтыр къыдэкIыгъ. Тхылъыр ыкъэкIэрэкIагъ Тлышэ Ясэмин Экинджи. Ащ еджэм зышIоигъохэм КАФДАВ итхылъ тедзапIэ щагъотыщт.

Дэтхэмкlэ пшъэдыкlыжьыр зыхьырэр гъэзэтэу Жьынэпсыр ары ыкlи журналистхэм я Союз иеплъыкlэхэр къыдилъытэн фаеу щытэп.Мы къэбар каналыр: Журналистхэм я Союз ыгъэlорышlэрэ Демократием (Зэфэдэныгъ) пае Зэлъызгъэlэсырэ Хьытыур/Хьытыум пае Демокритер зыфиlорэ проектым иlэпыlэгъукlэ гъэпсыгъэу иlофшlэн лъегъэкlуатэ.