Хуитыныгъэ Демократие Щхьэхуитыныгъэ Зэхуэдэныгъэ Зэкъуэтыныгъэ

Жьантэ тхыгъэхэр

Адыгэ Бракь(Нып)ым и Мафэкlэ Тышьуфэгушlо

Льпкьхэм я Ныпхэр чIыр чьэрэзыфэ щыбыбэтэнэу, шьафит-гуфитхэу, зэкьошхэу щыпсэунхэу мамыр ДунаекIэ тафэльаIозэ Адыгэ Ныпым (Мэлыльфэгьум и 25-рэр) и МэфэкI пае тышьуфэгушIо.

Метхьие (Мударей)

Къэбэрдеи къуажэ. Къуажэр Кайсери къалэм епха Азей районым ищlыр щыухым нэзымкlэ къыщысщ. Кайсери къалэм 170, Азей районым 76 км пэжыжьэщ. Къуажэм нобэкlэ унэгъуэ щэщl хуэдиз...

Усыгъэрэ макъамэкlэ зэхэухуэна пшыхь

Черкесск къалэ дэт зи №6 курыт еджапlэм и хэщlапlэм лъэпкъыбзэхэр хъумэным и Къэралыбэ Махуэм ипкъ иту адыгэбзэмкlэ усэ къеджэнымкlэ къалэдэс ныбжьыщlэхэр зэпеуащ. Усыгъэрэ макъамэкlэ зэхэухуэнауэ...

Бзэм уи гур къыщыхуэбгъэушкlэ…

Лъэпкъ цlыкlухэм я бзэхэр кlуэ пэтми дэхуэха зэрыхъур хьэкъыу зыхыдощlэ. Ипэlуэкlэ, анэдэлъхубзэм иримыпсалъэм закъуэ-тlакъуэ дыдэу дыпэщlэхуэу щытамэ, иджы абы къабзэу ирипсалъэ сабий зырызыххэ къызэрынам...

Псэр дахагъэм хуэзыгъэпс

Зи щхьэ пщlэ хуэзыщlыж дэтхэнэ къэралми егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ lэнатlэр щалъытэ жылагъуэ зыужьыныгъэмкlэ мыхьэнэшхуэ зиlэ унэтlыныгъэу. Абы и «пкъо» егъэджакlуэфlри къэралым и къару нэхъ лъэщ дыдэхэм...

Гурэ псэкlэ къыхиха lэщlагъэ

  Дунейм lэщlагъэ куэд щыlэщ. Абыхэм ящыщ дэтхэнэри щхьэпэщ, гъэщlэгъуэнщ, цlыхухэр зыхуейщ. Арщхьэкlэ щыlэщ lэщlагъэ, псом нэхърэ нэхъ ягъэлъапlэу, ягъэнэхъыщхьэу, lэщlагъэу щыlэм я анэу ялъытэу....

Бзэр лъэпкъым и фащэщ

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым Бжыгъэ технологиехэмрэ зэхэщlыкl lэрыщlымкlэ и институтым и магистратурэм щlэс Шэшэн Лацэ зэхигъэуващ адыгэбзэр тыншу яджынымкlэ «Псалъэ» зыфlища сайтыр. Ар иджыблагъэ абы...

Ныдэлъфыбзэр къыухъумэзэ

Гъэтхапэм республикэ гъэзетэу «Адыгэ макъэр» къыздэкlырэр илъэси 101-рэ хъугъэ. Зыныбжь хахъорэ гъэзетым уахътэм иамалыкlэхэр къыздиштэхэзэ итарихъ тхыдэ лъэкlуатэ. Ащ тхыгъэ гъэшlэгъонхэр къидгъэхьанхэр, тиныдэлъфыбзэ дгъэлэжьэныр,...

Гум Къинахэр

Лlот пхужызlэнур! Кlуэрыкlуэм тету усэ Даут, зы унагъуэ гуэрым щыхьэщlауэ къыщэжьэжым, бысымым: «Зыри къытхужомыlэ Даут кхъыlэ!» жиlэти, «Лlо пхужызlэнур! Сызтебгъэсар, нэмэзлыкъс. Сэбгъэшхар, къатыкъс. Уи фызыжьыр, щхьэдыкъс!» жиlэри...

Шlэжь маф

Тикултурэ икlэугъоякlощтыгъэу, лъэпкъ фэлажьэу Чурэй Али зыщымыlэжьыр илъэс зэрэхъугъэм фэгъахьыгъэу иунагъо Илъэс lанэ фишlыгъ ыкlи ащ ишlэжь агъэлъэпlагъ. Щылэ мазэм и 16-м, илъэс анэр...

Тхылъыкlэ

«Аужырэ Убых» Тевфик Эсенч икъорэлъфэу Бурак Эсэенч «Убыххэм я Пшысэхэмрэ я Тхыдэжъхэмрэ» зыфиlорэ тхылъыр, Луна зыфиlорэ тхылъ тедзапlэм къыщдэкlыгъ.

«Политикэ дэд» Карикатюр къэгъэлъэгъон

Сурэтышlэ цlэрыlоу Хьапакlэ Хакан Экен «Политикэ дэд» зыфиусыгъэ икъэгъэлъэгъон, Гъэтхапэм и 2-м къызэlуихыгъ. Кlэгъкlэлыбзэ зыхэлъ Ямышlыкlэ сурэт гъэтхьыгъэхэр, Анкара Къэралыгъо Зэфэныгъэр (Граждансскэ Права) Лэжьхэм...

“Жьынэпс” газетым къытехуэмкӏэ езым пщэдэкӏыж ехь, Журналист зэгухьэныгъэм я Ӏуэху еплъыкӏэр къытемыщынкӏи мэхъу.Мы хъыбар сайтыр къызэзыгъэпэщари зезыгъакӏуэри Журналистхэм я зэгухьэныгъэм игъэзащӏэ “Жылагъуэ хъыбарегъащӏэ Ӏэнатӏэхэр цӏыхубэм я хуитыныгъэм и телъхьэщ”/”Жылагъуэ хъыбарегъащӏэ Ӏэнатӏэхэм папщӏэ хуитыныгъэ” пэхуэщӏэр аращ.