Сусана Гучетль

1 yazı

«Ар тэ ти заоп!»

2022-рэ илъэсым мэкъуогъум и 19-м Украинэм и Парламент щызахащагъ купэу «Кавказым ишъхьафитныгъэ пай» зыфиlорэр. Ащ пшъэрылъэу фагъэуцугъэр ыкlи зыкlызэхащагъэм фэгъэхьыгъэ упчlэхэр фэдгъэзэнхэу «Европэм иадыгэ хасэхэм яфедерациеу» Германием щыlэм итхьаматэу Зати Сонмез...