Бемырзэ Зураб

1 yazı

Узым псэри дегъэхъуж

Зэман къэси езым и лІыхъужь иІэжщ жиІащ пасэрейм. «ЛІыхъужь» цІэр мы жыІэгъуэм деж зыхуэгъэзар цІыхухъу закъуэкъым, атІэ зи щхьэ, унагъуэ Іуэхум и мызакъуэу, лэжьыгъэ, лъэпкъ, къэрал Іуэху зыгъэкІуатэ бзылъхугъэхэми яхуэфащэщ.  Пэжщ, дохутырхэм...