Тlэшъу Светлан

5 yazı

Адыгэ Республикэм иилъэси 100 гъогу

Адыгэ (Щэрджэс) автоном Хэкумкlэ ыубли илъэсишъэ гъогур къэзыкlугъэ Адыгэ Республикэм имэфэкl мыгъэ баигъэ. Апэ, lоныгъом и 20-м Москва ианахь къэгъэлъэгъопlэ шъхьаlэу Кремлым хэтым республикэм иорэдыlо ыкlи къэшъокlо купхэм концерт ин къыщатыгъ....

Лъапсэр хэкум щэпытэ

Адыгэ нысэр унэм ращэ, лъэпэ мафэкIэ унэгъуакIэм хэхьанэу раIуалIэ, лъэпкъ хабзэм диштэу нысащэр агъэджэгу. Зэшъхьэгъусэ зэфэхъугъэ ныбжьыкIэхэм адыгэ шъуашэхэр ащыгъых, адыгэ мэкъамэр тыдэкIи щэIу, кIалэмрэ нысэмрэ зэгозытхэхэрэр адыгабзэкIэ къэгущыIэ, ныдэлъфыбзэкIэ мэхъуахъо....

Тызэгъусэу ыпэкlэ тылъыкlотэщт

Бэдзэогъум и 24-м къыщыублагъэу и 27-рэм нэс къалэу Истамбыл я 3-рэ Дунэе Адыгэ конференцие щыкlуагъ. Къэралыгъо 13-мэ къарыкlыгъэ лlыкlохэр ащ хэлэжьагъэх. Ащ изэхэщакlохэр Хэку къэгъэзэжь Хасэу Канадэ щызэхащагъэр, Бзылъфыгъэ Адыгэ Хасэу...

Диаспорэ адыгэхэм яузхэмрэ яlэзэгъухэмрэ

1оныгъом и 25-рэм къалэу Истанбыл 1эк1ыбым щыпсэурэ адыгэхэм ягумэк1ыгъохэр зыщызэхафыгъэ симпозиум щык1уагъ. Ащ к1эщак1о фэхъугъэх Хэку къэгъэзэжь Хасэу Канадэ щылажьэрэмрэ Адыгэ бзылъфыгъэ ш1уш1ак1о Хасэу Истамбыл щызэхащагъэмрэ.   Зэхахьэм зэреджагъэхэр «Диаспорэ адыгэхэр: гумэк1ыгъохэмрэ...

Адыгэ республикэм имафэ зэдэдгъэмэфэкlыгъ

Адыгэ республикэм иныбжь илъэс 25-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэр къалэу Мыекъуапэ бэу щыкIуагъэх. Чъэпыогъум и 1-м къыщыублагъэу и 5-м нэс фестивальхэр, къэгъэлъэгъонхэр, концертхэр къызэкIэлъыкIоу зэхащагъэх. Ахэм анахь къахэщыгъэхэм ащыщ Адыгэ лъэпкъ...