Биргул Асэна Гювэн

3 yazı

Дижитал лъэгъо lэрышlкlэ Нарт Эпос

-Ти цlыфхэмэ Щамил Хасэр илъэс пчъагъэкlэ шlэнхабзэм зэрэтелэжыхьэрэр ашlэ, алъэгъу. Аужырэ илъэсхэм гъуазджэм теуфагъэу зэригъэкlуагъэ зэпеоныгъэхэм ныбжыкlэ lазэхэмэ гушхо къызэрахипхъагъэр нафэдэд. Мыгъэрэ «Нарт Эпос» зэпеом 71 лэжыгъэ къырахьылlагъ. Осэшl купыр къиныбэ...

Динэ & Жан

Узщыгушlукlын къэбарэу къытлъыlэсыгъэм ти гъэзет иеджакlохэр щыдгъэгъуазэмэ тшlойыгъу.  Янэ ятэхэм, янэжь ятэжьхэмкlэ Адыгабзэ зэзыгъэшlэн зымылъэкlыгъэ кlэлэ-гъуалэмэ Адыгабзэр зэрагъэшlэшъуным пае Истамбыл Кавказ Кулътур Хасэм тхылъищ къыдигъэкlынэу егъэхьазыры.  Янэжь ятэжьхэм къаlотагъэ пшысэхэр, кушъэ орэдхэр зэхэзымыхыгъэхэмэ...

Адыгэ ныбжьыкlэхэм ежь яконституцэр атхы

Мы мазэм, Израил диаспорэм щыщ ти зы ныбжьыкlэ Жьынэпсым ихьакLэгъ. Кфар-Камэ щыпсэу Хьатх Щирин Ищлэен ипроектыр тэри бэу тикlасэ хъугъэ ыкlи илэжьыгъэхэм уасэ фэтшlыгъ. Ныбжьыкlэхэм агъогур зэlухыгъэ орехъ. -Сэлам, апэрэу нэlуасэ зыкътфэпшlын.  -Сэлам,...