Биргул Асэна Гювэн

1 yazı

Адыгэ ныбжьыкlэхэм ежь яконституцэр атхы

Мы мазэм, Израил диаспорэм щыщ ти зы ныбжьыкlэ Жьынэпсым ихьакLэгъ. Кфар-Камэ щыпсэу Хьатх Щирин Ищлэен ипроектыр тэри бэу тикlасэ хъугъэ ыкlи илэжьыгъэхэм уасэ фэтшlыгъ. Ныбжьыкlэхэм агъогур зэlухыгъэ орехъ. -Сэлам, апэрэу нэlуасэ зыкътфэпшlын.  -Сэлам,...