Абрэдж Сэтэнай

1 yazı

Ныдэлъфыбзэм иухъумакIу

ЕджапIэм апэрэ лъэбэкъоу чIэтыдзагъэм къыщегъэжьагъэу шIэныгъэ гъогоу тызытехьагъэр кIэлэегъаджэм къыддегощы. Ар сыдигъуи IэпыIэгъу къытфэхъу, ятIонэрэ ным фэдэу къытшъхьащыт. ТызэрэзекIощтыр тэзыгъэлъэгъоу, тишэн-хэбзэ дахэхэр тэзыгъашIэу, тызыпIурэр кIэлэегъаджэр ары. Мэлгощ Лидэ ицIыкIугъом къыщегъэжьагъэу кIэлэегъэджэ сэнэхьатыр...