Чэрты Сюзаннэ

1 yazı

Псэм хэлъ си lэщlагъэ

КъБКъУ-м и филологие факультетым адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и къудамэр 2003 гъэм къэзухащ сэ. Абы лъандэрэ блэкIа илъэс 20-м нэблагъэм Дыгулыбгъуей къуажэм дэт, КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ еянэ курыт еджапIэм сыщолажьэ. А...