Туаршы Ирэ

1 yazı

Ковид-сымаджэщым и унафэщIым и псалъэ «Къытригъэзэжами-дыпэлъэщынущ»

«Зауэ мыхъумэ, зэрыдунейуэ бэлыхьым хэзыдзэфын къару щыIэ?»- упщIэу зи жэуап дымыгъуэтыныр, иджы гурыIуэгъуэрэ наIуэ тхуэхъуауэ, бэлыхьым дыхэтщ. Илъэсым щIигъуащ коронавирус уз зэрыцIалэр ди къэралми, хамэ къэралхэми къызэрыщекIуэкIрэ, уеблэмэ ди псэукIэ щытыкIэ...