Щохъужь Люсанэ

4 yazı

Гулъытэншэ ящIкъым

Илъэс куэд хъуащи хабзэфIым тету, Хэкум къэзыгъэзэжам и Махуэм ипкъ иту, Къэрэшей-Черкес республикэ Адыгэ Хасэм Iуэху дахэхэр къызэрегъэпэщ зи адэжь щIыналъэ къихьэжа ди лъэпкъэгъухэр къыхашэкIэрэ. Абы и щапхъэу, иджы дыдэ республикэ Адыгэ...

Гъуазджэр зи насып лъагъуэ

Ди хэгъуэгум, адыгэ лъэпкъым я щэнхабзэ, гъуазджэ зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIхэм ящыщщ ИлъэсыщIэм ехъулIэу «КъЧР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр къызыхуагъэфэща, илъэс 43-м щIигъуауэ гъуазджэм хуэлажьэ Пхъэш Iэминат Сэхьид и...

ЩIэныгъэ куу, нэмыс дахэ

«Жыгым къыпыкIэр и уасэрщ, цIыхум и уасэр и лэжьыгъэрщ», жаIэ. Шэч хэмылъу, цIыхум и гъащIэм щыпхиша лъагъуэр бгъуэ хъунуми кIыхь хъунуми зэлъытар къыхиха Iуэхум хилъхьэ псэ къаруращ, ирихьэлIэ гуащIэм и инагъращ...  Ди тхыгъэр зытедухуа,...

Къуажэ ФАП-хэм я лэжьыгъэр

Коронавирус уз зэрыцIалэм, дуней псор хьэлэбэлыкъ иным хэзыдза пандемием илъэсым зэрынэхьэсауэ жылагъуэм и гъащIэр зэрихъуэжар нэрылъагъущ. А зэхъуэкIыныгъэхэм дэкIуатэу, ипэкIи тыншу щымыта я лэжьыгъэ гугъур жэщ-махуэ жыхуаIэм хуэдэу зэпымыууэ къызэрагъэпэщ къуажэхэм,...