Хьэжбэвыкъуэ Эрдоган Йылмаз

5 yazı

‘Хэкум щыпсэуныр къыхызох’

Нобэ ди псэлъэгъу Шыкъ (Алтынышык) Талихь Тыркум къыщалъхуащ, Истамбыл къалэм щопсэу, ауэ и гур куэд щlауэ Хэкум щыlэщ. Абы игъэзэжынуи гурылъ быдэ иlэщи, тхьэм къригъэхъулlэ.    -Талихь, Хэкум бгъэзэжын хъуэпсапlэр дауэрэ уи...

‘Адыгэ макъамэм сызыlэпишэщ, иджыри къэс зызгъэнщlакъым’

Ди гуапэдыдэщ пандеми нэужьым консертхэм зэрыщlидзэжар, цlыхухэр тиатырхэм кlуэф зэрыхъужар. Иджы нэужьи мыпхуэдэу зэпымыуу кlуэмэ ди гуапэщ. Мюзикант гуп Хьаттимрэ Иуан Бэталрэ Налшык консерт щрагьэкlуэкlащ бадзэуэгъуэм и 9 м. Мы дауэдапщэм...

Пшыналъэр зи дуней

2019 гъэм и кIэухым дыщызэрыцIыхуат Налшык къалэм. Ауэ апщыгъуэм ди репортажыр зытедухуар Еуаз Зуберт. Иджы мы репортажымкIэ ди щIэджыкIакIуэхэм Апсэхэ Дианэ фэдгъэцIыхунущ. Ар «Бзабзэ» гупым хэтщ. «Абазэ-Адыгэ Къэфалъэхэр» зыфIища и тхылъыр 2021...

ХIадкIылазтын щарда хIылшуштI (Сэрия 4)

Асквш 2019 ноябрь агIан хIапхъанчIвиква радгьыл хIанца хIзынйаз хIайщчви хIахщчви пхата хIгвы йгIатахатI. Ацриква рапш дгIахIайгвыргъьатI ауат амшква рагIан хIызрайгваз «Абазашта» газет аредактор хъада КЪВЫЛ Фардауыс Кьазибан йпхIа. Абаза бызшва йахъазымкIва адыгьа...

‘Кавказыр чIыпIэ джэнэт тызыщыпсэурэр’

Хэкум щыщ цIыхубз журналистхэр Сэрия 3 МэщлIэкъо Саидэ. Мыекъуапэ къыщыдэкIырэ гъэзетэу «Адыгэ Макъэм» иредактор шъхьаIэ игуадз. Журналист. Телерадиокомпаниеу «Адыгеим» редакторэу, къэтынхэм язещакIоу, информационнэ отделэу «Къэбархэр» зыфиIорэм ипащэу, шеф-редакторэу илъэсыбэрэ Iоф щишIагъ. МэщлIэкъо Саидэ...