Тэгъулан Екъуб

2 yazı

Шыщхьэlум и 1-р, Хэкум зыгъэзэжахэм я махуэр…

Зэгуэрым, Истамбыл щыпсэу зы адыгэ лlыжь срихьэлlэгъащ. И щхьэгъусэри имыlэжу изакъуэуэ къэнауэ и бынхэм ядэпсэут. Дыщызlущlэм, «Ди щынэхъ лъапlэ» жысlэри ар жысlащ, «Иджы уи бынхэми уабгъэдэсщ, хъарзынэуи къыпкlылlоплъхэ, къалэм даурэ удэхъухьрэ?»  Лlыжьыр...

Шылэ мазэ

ЩIымахуэкущ, Шылэ мазэм дыхэхьащ… Шылэ мазэм ар жиIащ жи, “Хьэ лъакъуэ макъыр шы лъакъуэ макъ сщIынщ” жери… Апхуэдизу щIыIэ сыхъунщ щIыр сыгъэщтынщи жи, хьэр бжэIупэм къыIухьамэ шыр къыIухьэ хуэду къыпфIэщIынщ! ЩIымахуейрэ уэс-уэлбанэуэ щыт...