МэфэшIукъо Щангул

3 yazı

Цушъхьэ Иззэт итхылъхэр Лъэпкъ музеим къыритыгъэх

Музейхэр къэралыгъом игъунджэх, лъэпкъым ынапэх. БлэкIыгъэ лъэхьаныр къэкIощтым езыпхырэ лъэмыджых. ЛIэшIэгъу зэблэкIхэм ятхыдэ зехьакIохэу, лъэпкъым, цIыфхэм ягушъхьэлэжьыгъэ изэгъэфакIох. Пхъонтэ цыхьэшIэгъоу ябгъэтIылъылIэрэмкIэ, уафэшъыпкъэмэ, укъамыгъэпцIэжьынэу щытых.  Тхылъ гъэтIылъыпIэу музейхэм ахэтхэр чыжьэу Iурэ джэрпэджэжь зафэх. ШIэныгъэм екIурэ...

Гугьэмрэ льапсэмрэ

Цэй (lутlыжъу) Пшызэ Хэкум гъэзэжьыным фэгъахьыгъэу гущыlэгъу тыфэгъугъ. Пшызэ ятэ Цэй Исхьакъ, Адыгэхэм хэкум агъэзэжьын фае гупшысэ еплъыкlэр Косова апэу къыщызыlэтыгъ ыкlи ащ инэу дэлэжьагъ. Янэ Мейрем ащ пэрыохъу фэхъугъэп, дыригъэштагъ. Цэйхэм хэкум...

«Орэдым псэкIэ зыратынэу къэшьонхэу зэкIэхэми сафаджэ»

Адыгэ Къэралыгъо Академически КьэшьокIо Купым икъэшьуакIоу Шагудж Батурай бэ мышIэу «Урысые Федерацием Изаслужнэ Артист» цIэр къыфагъэшъошагъ. ИлъэсыбэкIэ узэкIэIэбэжьым Тыркуем къикIыжьи Адыге Респуликэм кIожьыгъэ къошьокIо цIэрыIом гущыIэгъу тыфэхъугъ. -Батурай сыкъыпфэгушIо къэралыгъом цIэ лъапIэу...