Абидокъуэ Люсанэ

3 yazı

Хэку уиIэныр – насыпышхуэщ

КъуэкIыпIэ Гъунэгъум - Щамым къикIыу - Кавказыр, адэжь щIыналъэр екIуэлIапIэ зыхуэхъуахэм ящыщщ Хьэбэз къуажэм унагъуэ хъарзынэ щыдэхъухьыжа Къардэнхэ Данилрэ Бусейнэрэ (Уэтейхэ япхъущ).  ИлъэсипщIым зэрынэхьэсауэ унагъуэу зэдэпсэу зэщхьэгъусэхэм пщащитI – Таерэ Зоерэ –...

Европэм и чемпионщ

Ди лъэпкъыцIэр дуней псом и спорт утыку инхэм, пщIэшхуэ зиIэ зэхьэзэхуэ лъэрыхьхэм щызыIэт, щызыгъэлъапIэ спортсмен адыгэм ди мащIэкъым. Мис, иджы дыдэ Европэм самбо спорт лIэужьыгъуэмкIэ пашагъэр къыщыхьыным (зи ныбжьыр илъэс 18-м нэсахэр...

Лъэпкъ IуэрыIуатэм и гуащэ

Къэрэшей-Черкес Республикэм щыщ адыгэ бзылъхугъищ,  еджагъэшхуэхэу - тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Уэз Фатимэ, филологие щIэныгъэхэм я кандидат Пащты (Мыжей) Мадинэ, юридическэ щIэныгъэхэм я кандидат Дыгъужь (Шыбзыхъуэ) МыIуминат сымэ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ...