Нэщlэпыджэ Замирэ

4 yazı

Испанием щеджауэ къегъэзэж

Щ1эныгъэхэмк1э Дунейпсо Адыгэ академием иригъэк1уэк1 егъэджэныгъэ программэм ипкъ итк1э, Испанием щы1э хьэрычэтыщ1э-школ лъэрызехьэ къэзыухахэм ящыщщ Гуэщокъуэ Марианнэ.   2019 гъэм Щ1ДАА-мпсапащ1э егъэджэныгъэ программэр щиублам Марианнэ дзыхь имыщ1ыщэурэ и дэфтэрхэр иригъэхьат. «Си къарумрэ...

Лъэпкъыр зыдэбжьыфlэ махуэ

Мы гъэм илъэс еянэ хъуауэ ягъэлъап1э Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэр. Гъэ къэси ц1ыху нэхъыбэ кърихьэл1эу, 1уэхугъуэ нэхъыбэ къыща1эту, щ1эщыгъуагъ халъхьэу республикэм и щ1ыналъэхэм щрагъэк1уэк1 ар. Апхуэдэ махуэшхуэм адыгэ лъэпкъым и ц1эр...

ХьэфIыцIэ Мухьэмэд (Сэрия 2)

Лъэпкъым IэщIэкIар зы сщIыжынырщ сызыщIэхъуэпсыр Куэд щIакъым «Черкесская диаспора». Панорма культурной жизни тхылъ дахэр ДАХ-м и нэIэ щIэту къызэрыдэдгъэкIрэ. Абы си тхыгъэ куэд щызэхуэхьэсащ, иужьрей илъэсхэм адыгэхэм я хэхэс гъащIэм къыщыхъуа хъыбар...

ХьэфIыцIэ Мухьэмэд: Лъэпкъым IэщIэкIар зы сщIыжынырщ сызыщIэхъуэпсыр (Сэрия 1)

Илъэс 24-рэ хъуауэ «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ, илъэс 21-м нэблэгъауэ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием и вице-президент, ДАХ-м и Хасащхьэм хэт ХьэфIыцIэ Мухьэмэд лэжьыгъэрэ Iуэхуу...