Къып Гупсэ

3 yazı

Абазэ Ибрахьим и фэеплъу…

Махуэ зыбжанэ ипэ дунейм ехыжащ си адэм и ныбжьэгъуфlу Налщыч щыпсэуа Абазэ Ибрахьим. Хэкумрэ анэдэлъхубзэмрэ лъагъуныгъэ куу хуиlэт. Езым итха тхылъхэм нэмыщl, тыркубзэкlэ ятхар анэдэлъхубзэкlэ зэридзэкlыным фlыуэ къарурэ зэманрэ тригъэкlуадэрт. Ибрахьим Анкара...

Адыгэ ГъащIэм И Зы Нэз

Арджэныр-пасэрей адыгэ IэщIагъэщ. Ижь лъандэрэ адыгэм къадэгъуэгурыкIуэ IэщIагъэ дахэр мыкIуэдыжу нобэкIэ езыгъэфIакIуэхэм, зезыгъэужьхэм ящыщщ IэщIагъэлI щIалэ, сурэтыщI Мэзло Руслъан. Еш щхьэхи имыщIэу арджэным Iуэху дэзыщIа сурэтыщIым лъэкIащ абы псэщIэ IуигъэкIэн, теплъэщIэ...

И лъэпкъ щэнхабзэр дунейпсо классическэ макъамэм хэзыухуэнэф

Хэкум сыкъыщихьэжагъащIэхэм хуабжьу згъэщIагъуэрт си лъэпкъэгъухэм симфоническэ музыкэм хуаIэ щытыкIэфIыр. Сабийхэм куэд яхэтт пианино еуэ, нотэхэр зыщIэ. Ахэр гъуазджэм щIапIыкIырт. Къып Гупсэ Дэри къэтщэхуат пианино, ауэ музыкэр IэщIагъэ хуэхъун хуэдизу хэгъуэзэфыр...