ХьэцIыкIу Рае

6 yazı

Урыс тхакIуэшхуэ Иван Тургенев и усэ хужьхэм щыщ…

ЛэжьакIуэмрэ Iэпэзадэмрэ ЛэжьакIуэм: УкъыщIытхэпщхьэр сыт? Сыт узыхуейр? Уэ удыдейкъым… Зегъэхь адэ! Iэпэзадмр: Сэ фэ сыфщыщщ, къуэшхэ! ЛэжьакIуэм: Арати къэнэжар! Дыдейщ! Абы къигупсысар! Уэ къеплъ мы сиIэхэм. Плъагъурэ абы я фIеягъыр? КъакIэрех абыхэм вэнвеимэри щIыдагъэмэри...

Урыс тхакIуэшхуэ Лев Толстой и псалъэ Iущхэр

*ЦIыхум тыншу ущыдэпсэуфынур езым нэхърэ уэ унэхъ лъагэу е уэр нэхърэ езыр нэхъ лъагэу къыщыпщымыхъур аращ. *ЦIыхухэм я тхьэмыщкIагъэу хъуар къызыхэкIыр ящIапхъэр зэрамыщIар аракъым, атIэ ямыщIапхъэ зэралэжьыр аращ. *УмыщIэным емыкIуи зэрани хэлъкъым, емыкIури...

Гугъуэтыжхэ адыгэ лъэпкъ узыншэщ

Дэтхэнэ зы лъэпкъми къежьапIэ гуэр иIэщ, икIи дэтхэнэри и къежьэкIамрэ и къекIуэкIыкIамрэ IупщIу и нэгу къыщIыхьэну хуейщ. ЦIыхур къигъэщIащ апхуэдэу, зоупщIыж: хэт сырибын, сытыр си къежьапIэ? Апхуэдэ упщIэхэм я жэуапыр къэзылъыхъуэр щIохъуэпс и...

Лъэпкъыр зыгъэина Марие (Сэрия 2)

БзэщIэныгъэм хэт еджагъэшхуэхэм стуктурнэ щIэныпхъэр къызэралъытар… ШэджыхьэщIэм и инвариантыр щызэпкърихыу япэ дыдэ дунейм къытехьар «Содержание и приёмы обучения русскому словообразованию: выход в лексику, грамматику, орфографию» зыфIища тхылъырат. Ар щагъэлъэгъуауэ щытащ Совет Зэкъуэтым...

Лъэпкъыр зыгъэина Марие

Адыгэ цIыхум къихьыфыну щIэныгъэм и кууагъыр лъэпкъ куэдым я фIэщ ищIыфащ абы. Нэрылъагъу ищIащ зэфIэувауэ, щыз хъуауэ къалъытэ щIэныгъэ унэтIыныгъэм зэи зыми игу къэмыкIа, щымыIа адыгэ цIыхум зэрыхилъхьэфынур, лIэщIыгъуэ и щIэныгъэлIхэм...

И псэуныгъэр гурыфlыгъуэт лъэпкъым дежкlэ…

Абазэ Ибрахьим дунейм ехыжащ. Хъыбар гуауэщ. Гум налъэу хэлъымкIэ адыгэ Iуэхум ирисымаджэхэм аргуэру зы яхэщIащ. Езыр къэзылъхужахэм куэд лъандэрэ Тыркур хэкущIэу яIэми, Ибрахьим и лъынтхуэм щызекIуэ адыгэлъыр къеныкъуэкъуащ Хэкужьым къекIуэлIэжыху. Хэкум...