КIэрэф Эрол

2 yazı

Абазэ Ибрахьим

Гугъэшхуэхэр иIэт. Адыгагъэми адыгэхэми ящыгугът. И Дунейр адыгэбзэмрэ хэкумрэт. ЛъэпкъымкIэ гукъеуэрэ гупсысэрэ зиIэу илъытэхэм захуигъазэт, игъэсэбэпыну яужь итт. ИкIуэтакъым, захуэ къыфIэщIыр дэнэ дежи щыжиIащ. Щхьэхакъым, лъэпкъым щхьэкIэ иIэм къихьыр ищIащ, ахъши бохъши щымыгугъыу...

Нанэ, дадэхэр магъıр!

ЛIыжьищыр Мансурхэ я хьэсэпэмкIэ щырекIуэкIым махуэр Iичынды нэужьыфI хъуат. Хьэсэр кьызрахухьэ блыным ижьэугъуэджэр ахэм я зыхуэсыпIэт. Ахэр лIыку хъуауэ я унагьуэхэри ягъусэу хэкум къикIхэри Iузуняйлэ жыхуаIэ щIыпIэм итысхьахэт. Абдежым щIэрыщIэуэ псэугъэн щаухуэжри...