Темыр Сулътlан

1 yazı

Хьэбэч Умар и гуауэмрэ и лIыхъужьыгъэмрэ

… ЗэрысщIэжымкIэ, 1967 гъэм и гъатхэтехьэгъуэт, гъавэ Iухыжыгъуэм теухуауэ парт лэжьакIуэхэм ди зичэзу зэIущIэр иуха къудейт. А зэманым Къэрэшей-Черкес автоном областым КПСС-м щиIэ хэгъуэгу комитетым и етIуанэ секретару щыта, си къуэш...