Беслъэней Жансэт

1 yazı

Джолан – тхыдэм и дерс дыджхэр

Адыгэхэм хамэ хэгъуэгур анэнэп1эсым хуагъадэ. Урыс-Кавказ зауэжь лъэхъэнэм зи хэкур зрагъэбгына ди лъэпкъэгъухэм Уэсмэн къэралыгъуэр къызэрыпежьам псори ф1ыуэ дыщыгъуазэщ. Мыбдеж я нэгу щыщ1эк1амрэ яшэчамрэ иримыкъуа нэхъей, адыгэхэм псэхугъуэ щагъуэтакъым Къуэк1ып1э Гъунэгъуми....