Мамхыгъ Хикмет Адал

3 yazı

Гъыбзэр тщыгъупща…

Илъэс къэс накъыгъэ мазэм и 21-м дунейм дэнэкIи щикъухьа адыгэхэм я бзэгум телъщ мы псалъэхэр: «Истамбыл гъуэгу гущэри, уэ унэшэкъашэти, Адыгэ бэракъ гущэри жьыбгъэм къызэрахьэри, ди деж я хъыбархэри хэт дэ...

Кавказ Хасэхэм я Федерацэм коронавирусым пандемием иягъэ ригъэкIыгъа? (Сэрия 2)

ЦIыфхэр яунэхэм арымыкIхэу, къэралыгъохэм ягъунапкъэхэр зэфашIыгъэу, зэIукIэхэр, зэфэсхэр ашIы мыхъунэу унашъохэр щыIэ зыщыхъугъэм... Коронавирусыр-ковит 19-р тищыIэныгъэ къызхэхьагъэр илъэсым тIэкIу ехъугъ. Мыщ цIыфхэм ящыIэныгъэ нахь мымакIэу IофшIапIэхэм, обшествыннэ организациехэм япчьэхэр зэфаригъэшIыгъ. Лъэпкъ...

Дунейр зэщIэзыщта «Ковид-19» узыфэм гъащIэр зэрихъуэжар

Дунейр зэщIэзыщта узыфэр къызэрежьэрэ я гъащIэм зэхъуэкIыныгъэу къыхэхъухьахэр зыхуэдэр зэдгъэщIэну дэ упщIэ зыбжанэкIэ захуэдгъэзащ хущхъуэ щащэ IуэхущIапIэм и тет Абрэдж Ибрэхьим Iуйгун (45), унагъуэ дохутыр Хьэжбэвыкъуэ Сезер Йылмаз (52), инженер-эколог Хьылпыхьчыпхьа Шулэ Кесик...