Мамхыгъ Хикмет Адал

1 yazı

Дунейр зэщIэзыщта «Ковид-19» узыфэм гъащIэр зэрихъуэжар

Дунейр зэщIэзыщта узыфэр къызэрежьэрэ я гъащIэм зэхъуэкIыныгъэу къыхэхъухьахэр зыхуэдэр зэдгъэщIэну дэ упщIэ зыбжанэкIэ захуэдгъэзащ хущхъуэ щащэ IуэхущIапIэм и тет Абрэдж Ибрэхьим Iуйгун (45), унагъуэ дохутыр Хьэжбэвыкъуэ Сезер Йылмаз (52), инженер-эколог Хьылпыхьчыпхьа Шулэ Кесик...