Ныбэ Анзор

1 yazı

Лъапсэр къызэрэзэтедгъэнэщтыр

Хы ШIуцIэ Iушъо шапсыгъэхэм адыгабзэр кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэмрэ еджапIэхэмрэ ащызэрагъэшIэным анахьыбэу зынаIэ тетхэм ащыщ я Адыгэ Хасэ. ГъэсэныгъэмкIэ ащ икомитет Краснодар краим хэгъэгу кIоцI политикэмкIэ и Департамент, гъэсэныгъэмкIэ краим ыкIи Адыгэ Республикэм...