Йащар Гьувэн

1 yazı

«Ау, ащ пае Тыркуеми, Хэкуми мыхэм къадеlэн зи щыlэп»

Сурием къэралыгъо пчагъэрии зэхэзшагъэу къышитэджыгъэ заом иуж, Сурием шыпсэурэ цIыф бэдэдэм, яхэгъэгу ябгынэжынэу, егъэзыгъэу нэмыкI хэгъэгухэм кIон фае хъугъэх. Сирием щыпсэурэ Адыгэм Хэкум агъэзэжыныр яфэшъуаш. Я 19-рэ лъэшIыгъум щегъэжагъэу Кавказым рагъэкIхи хымэ...