Аканда Таштекин

2 yazı

Бзэхэр зэрэкlодырэм пэуцун…

1999-рэ илъэсым щыублагъэу ЮНЕСКО-м макъэ къызэригъэlугъэм тетэу илъэс къэсми Мэзайим и 21-рэр, кlодыжьыным ищынагъо зышъхьащыт бзэхэм анаlэ тырадзэнэу, бзэр кlодыным пэуцугъэным ымакъэ зиушъомбгъуным ыкlи бзэ зэфшъхьафхэм кlочlэгъу афэхъун адеlэнхэм фэшl «Дунэе...

Хэкум Гъэзэжьыныр

Тыркуем ишъольыр зэфэшъхьафхэм ащыпсэухэу Кавказ кlожьыгъэ Бзылъфгъэхэр Черкесхэм илъэсыбэрэ зиугъ ашlыгъэу; пэшlорыгъэшlымрэ шъыпкъэмрэ зыщзэпеорэм азфагу дэкъузагъэ гухэлъшъхьаl Хэкум гъэзэжьыгъэныр.  СССР-р зызэхэтакъом ыуж мы гухэлъыр зыгъэцэкlагъэхэр щыlэх. Ау, зыгъэзэжьыгъэхэр «минипшlыхэм» пlонэу зэрэнэсыгъэр нафэ ыкlи...