Хьэтау Ислъам

2 yazı

«Гъуазэр» я гъуэгугъэлъагъуэт

Адыгэ тхыбзэр къежьэным хэлъхьэныгъэшхуэ хуащ1ащ ди япэ лъэпкъ газетхэм. Абыхэм алыфбеищ1эр щызэхалъхьэ, щыпхагъэк1 къудейтэкъым, ат1э традза тхыгъэхэмк1э ц1ыхухэм къеджэк1эрэ тхэк1эрэ щрагъащ1эт.  Ди лъэпкъ хъыбарегъащ1э 1эмалхэр къызэрежьам кууэ щыгъуазэу щытащ «Къэббалъкътелерадиом» и унафэщ1у,...

lэпщацэр премьер-лигэм щытлъагъуну?

Дызэрыт мазэм и пэщ1эдзэм хъыбар гуапэ къыт1эрыхьащ: ди лъахэгъу 1эпщацэ Марат Къэзан и «Рубин»-м зэгуры1уэныгъэ дрищ1ыл1ащ илъэси 4,5-к1э хэтыну. Тэтэрстаным и командэ нэхъыщхьэр Урысей Федерацэм щынэхъ лъэщхэм ящыщ зыщ ик1и къэралым...