Шыбзыхъуэ Ирэ

1 yazı

Зэныбжьэгъугъэ гъуэгукIэ

Иджыблагъэ хьэбэздэс Жумай Анзор: «ХьэщІэ сиІэщ, фыхуэзамэ си гуапэт, фэри ффэгъэщІэгъуэныну къысщохъу…»,-жери редакцэм къэпсэлъащ. Езыр зэрылъэпкъыгум, ныбжьэгъухэр дэнэ къуапи зэрыщиІэм дыщыгъуазэкІэрэ, иджырей ди зэІущІэри купщІэншэ зэрымыхъунум шэч къытедмыхьэу, кІэщІрэ псынщІэу гъуэгу...