Сераԥ Џьанбек

1 yazı

Аҧсуаа рышықәс ҿыҵ «Ажьырныҳәа»

Aжьырныҳәа 13, аԥсуаа рзы аҵак ду змоу рыцхәуп... Аԥсабара аншаз, аԥсҭазаара налагаз амш ҳәа иԥхьаӡоуп. Ашықәс ҿыц алагамҭангьы ирԥхьаӡо Жьырныҳәа 13, аԥсуаа иахьабалак ныҳәаны иазгәарҭоит. Иара убас, Стампылтәи Аԥсуа Хеидкыла...