Сераԥ Џьанбек

2 yazı

«Пхъуантэм къыдэна гукъинэхэр»

Шамил гъэсэн, щlэнхабзэ мылъку lыгърэ (Вакыф) Нэхъыщхьэ Адыгэ Хасэм (КАФФЭД) зыда lыгъ лэжьыгъэ «Пхъуантэм къыдэна гукъинэхэр» 2022 гъэм гъэтхэпам и 30-м зы lуэтэж тхыдэ лэжьыгъэ кърагъэжьат. Зыдэзыlыгъхэм жаlэр мырат. «Тыркум хэхэсу,...

Аҧсуаа рышықәс ҿыҵ «Ажьырныҳәа»

Aжьырныҳәа 13, аԥсуаа рзы аҵак ду змоу рыцхәуп... Аԥсабара аншаз, аԥсҭазаара налагаз амш ҳәа иԥхьаӡоуп. Ашықәс ҿыц алагамҭангьы ирԥхьаӡо Жьырныҳәа 13, аԥсуаа иахьабалак ныҳәаны иазгәарҭоит. Иара убас, Стампылтәи Аԥсуа Хеидкыла...