Тамбий Линэ

1 yazı

Анэдэлъхубзэр зи псэм хэлъ

Щоджэн (Къущхьэбий) Заремэ Зулымбий и пхъур Тэрч щlыналъэм хыхьэ Хьэпцlей къуажэм къыщалъхуащ. Жылэм дэт курыт школыр фlы дыдэу къиухри, и щlэныгъэм щыпищащ Бэрбэч Хьэтlутlэ и цlэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и...