КъарэцIыкIу Илкай

1 yazı

«Сыдым и махуэр къахукıуэ»

(*Мы къэтIуатэр, зищхьэм къырикIуа нанэр бзэгурэфти, «Ш» ‘ыр, ‘С’ уэт къызэрипсэлъыр.) Къуажэ гуэрым, (Узын-Яйлэ) зы фIызабэ къулейсыз дэст. Зы шыдыжь закъуэт и Iэр. И унэри джабэм кIэрыщIыхьат. Гъунэгъухэм я щIалэ танэхэм, нанэм...