Хьэжбэвыкъуэ Чигдэм Думан

1 yazı

Гугъэмрэ гъащlэмрэ зэтемыхуэмэ…

Гъатхэпэ мазэм и 11-м, блыщхьэ махуэу, Тыркум коронэ сымаджагъэр телевизоркIэ щызэхэтхам, ди ныбжьэгъу Сэтэнейрэ ДжIунейтрэ я деж дыкIуэну зыдгъэхьэзырырт. Я унэр къекIу ирагъэщIри щIэтIысхьэжахэти: «ФIыкIэ фыщIыс!» - жытIэу дахуэгуфIэнут. Дызэхуэсынурэ икъукIэ...