Сихъу Гощнагъу

1 yazı

«Сыдигъуи згъэзэжьынэу сыгу къихьагъэп»

ХыдзэлI Абдулахь IэкIыбым къикIыжьи, апэ Хэкужъым къэкIожьыгъэхэм ащыщ. Ар Стамбул къыщыхъугъ. КIалэр ныбжьыкIагъ Адыгэ Хасэу къэлэшхом дэтым иIофшIэн хэлажьэу зырегъажьэм. Адыгабзэр ышIэщтыгъ, лъэпкъым итарихъ щыгъозагъ, лъэпкъ зэхашIэм зыгу къыIэтыгъэу, Хэкужъым зэрэкIожьыщтым...