Атаман Кәыџба

1 yazı

«Аибашра иациит Владислав Арӡынба Фырхаҵа хадас дыззыҟалаз аепос ҿыц»

-Геннади Аламиа, шәнапы злакәу аус ауаа ирҭахыу усуп ҳәа шәгәы иаанагома? -Зегьы ртәы сызҳәом, аха алитература зыԥсҭазаара иахәҭакны иҟоу ауаа рацәаҩӡоуп. Арҿиара ус аҵара ҵаны унапаҿы иаауго усӡам. Уи ԥсҭазаароуп, Ҳазшаз иуыцишазароуп....