Иныхъу Озлем

1 yazı

lузуняйла шъофтыгъаджэм къыщыlугъэ джэмакъэр Багларбашы къэсыгъ

-Скъош кlасэу Сэбэхьаттин:   Орырэ сэрырэ тиныбжьыкlэгъу щегъэжьагъэу тызэнэlуас. Станбул Темыр Кавказ Културэ Хасэм, Нэмыкlэу къэпlон хъум, Багларбашы зигъогупэ зэ нэмыlэми еолlагъэм гущыlэгъу уфэмыхъоу къыхэкlыгъэп, шlу алъэгъурэ уцlыф.  Илъэсыбэрэ узщыпсэугъэ къалэр, ащ ищыlакlэ,...