Гюл Йылмаз - Серап Джанбек

1 yazı

Паспорти 8, къэралыгъо 56, зы тхылъ

Пстэуми анахьэу, Зекlор аlоу тегущыlэнхэр нахь игуапэу къыхегъэщы Чупэ X. Окан Ищджан ау, ар, къешlэкlыгъэ цlыфхэм ныбджэгъушlоу зэлъашlэ. Зекlо щыlэ зыхъукlэ ынэгу кlэкlыхэрэр тхылъыпlэм регъэкlужьых, итхыгъэхэр адегощы еджакlохэм. Зы нэбгырэ фитхыгъэм...