ЛIыгъур Джэвдэт Iугъуртэпэ

5 yazı

Бурхьание

Бурхьание къуажэр сармакъ къикlа Бабугуейхэмрэ Докъщокъуей Бэнэкъуэ Адэмейхьаблэ къикlахэм яухуауэ къуэжитl мэхьур Адэмейхьаблэрэ Бабугуейрэ жиlэуэ.  1890 гъэм хэкум кхъухькlэ къикlхэри Стамбулкlэ къызпхырыкlри Мерсин къалэм къехахэщ.  Абы къуажэм изныкъуэр Садие (Атлылар) къуажэр щаухуэри абы...

Щэныбей

Щэныбейр къэбэрдей къуажэщ. 1870 гъэхэм шыгурэ выгукlэ къэкlуа Тхьэзэплъ Жамботрэ абы и бынхэмрэ япэ щlыкlэ Самсун къалэм и Чаршамбэ районым щытlысат, арщхьэкlэ аргъуейм зыхишхыхь щыхъум, Амасья къалэмкlэ lэпхъуащ. А щlыпlэри я...

Дикили / Иналкъуей

Къуажэр Къэбэрдей къуажэщ. Шэгэм къикlащ. Къызэрыкlуар шыгущ. Шэгэм къуажэм дэсхэм я гъусэу Каракъуий (Шэгэм) къуажэм 1864 (минрэ щийрэ хыщlрэ плlы) гъэм ипэ дыдэ Тыркум къетlысэха къуажэхэм ящыщ.  Шэгэм дэсхэу Иналмэз и цlэу...

Марашлы – Ердогъан

Марашлы къуажэр Сивас къалэм Гурун район епхауэ зы къуажэщ. Адыгэбзэкlэ цlэ иlэкъым. къуажэр Сивас къалэм 173 км Гурун районым 47 км Кайсери къалэм 137 км Азей районым 55 км пэжыжьэу зы...

Аслъэнхьэблэ

Аслъэнхьэблэрэ къуажэр зыухуа Аслъэнхэрэ 1830 гъэм Шэрджэс къикъри Къэбэрдеийм къэтlыса Абазэ лъэпкъхэщ. Къэбэрдейм 1861 гъэм нэс щыпсэуа нэужькъэ Таман кхъухьым къыщитlысхьахэщ. Я бжыгъэр 500 хъурт. Ауэ Тыркум япсэр къэзыхьар 23 унагъуэрэ 153...